• It Architectuur Amersfoort

  

  • Home
  • Producten
  • Voorbeelden

Voorbeelden

ArchiXL heeft inmiddels een groot aantal wiki's geïmplementeerd, waarbij de nadruk heeft gelegen op het ondersteunen van kennismanagement van architectuur. In dat kader zijn verschillende generieke en organisatie-specifieke architecturen vertaald naar een gestructureerde en semantisch rijke vorm. Zo zijn er onder meer wiki's gerealiseerd in opdracht van ICTU, het ministerie van OCW, de gemeente Venlo, de gemeente Almelo, Kennisnet, saMBO-ICT, Logius, InterProvinciaal overleg (IPO) en het Waterschapshuis. Een aantal van deze wiki's is ook vrij toegankelijk. Daarnaast is er op eigen initiatief een aantal wiki's ingericht zoals de ArchiXL referentie-architectuur.

Triple A encyclopedie

Het MBO onderwijs verandert en de vraag naar flexibel, betaalbaar en goed georganiseerd onderwijs groeit. Daarom voldoen de huidige ICT systemen niet altijd meer. Als ICT aan vervanging toe is, is het de vraag waar de nieuwe systemen aan moeten voldoen? Triple A geeft hier antwoord op.

Een netwerk van ROC’s en AOC’s werkte daarom aan een gezamenlijke visie op onderwijsvernieuwing. De visie werd, aan de hand van de processen binnen een onderwijsinstelling, uitgewerkt in een procesmodel. De consequenties daarvan voor de ondersteunende systemen zijn beschreven in de functionele ontwerpen en architectuur van Triple A. De visie, architectuur en functionele ontwerpen zijn gebundeld in de Triple A encyclopedie.

Voor deze wiki heeft WikiXL samen met Marketing Makers een speciale frontend ontwikkeld, die de content ophaalt uit de wiki-backend. Ook deze is speciaal vormgegeven in samenwerking met Bitman

Ga naar Triple A encyclopedie

 

CORA

CORA is de COrporatie Referentie Architectuur. Het doel van CORA is alle (kleinere, middelgrote en grote) woningcorporaties in Nederland te helpen hun bedrijfsvoering en informatievoorziening te verbeteren aan de hand van algemeen aanvaarde principes en het beschikbaar stellen van passende methodieken en referentiemodellen. Tevens worden implementatieaanwijzingen gegeven voor de toepassing van CORA. Door met elkaar CORA op te stellen en toe te passen, leren woningcorporaties van elkaar.

CORA streeft eenduidigheid na. Immers door eenduidigheid kunnen woningcorporaties onderling, maar ook met bijvoorbeeld Autoriteit Wonen en andere stakeholders beter gebruik maken van elkaars oplossingen. Door de methodieken en modellen te belichten vanuit een aantal focusgebieden wordt een nog breder instrumentarium aangereikt om CORA daadwerkelijk toe te passen en zo verbeteringen tot stand te brengen in de bedrijfsvoering en de informatievoorziening van woningcorporaties.

Ga naar CORA

 

HORA

HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur) is een verzameling van instrumenten voor het inrichten van de organisatie en informatiehuishouding van Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs. Ze kan door HO-instellingen gebruikt worden als spiegel voor de eigen organisatie-inrichting en informatiehuishouding. De focus van de HORA ligt op informatievoorziening; het geheel van mensen, middelen en maatregelen gericht op de informatiebehoefte van die organisatie. De HORA geeft richting maar de instellingen kunnen zelf bepalen hoe ze deze richting vertalen in een eigen inrichting.

De HORA is primair ontwikkeld voor enterprise- en informatie-architecten en andere mensen die zich richten op de inrichting van de informatievoorziening zoals informatiemanagers, solution-architecten, functioneel en technisch ontwerpers en functioneel beheerders. De toepassing is echter ook breder; het kan ook ondersteuning bieden bij organisatievraagstukken, los van informatievoorziening. Dat betekent dat de HORA (voor een deel) ook bedoeld is voor beleidsmedewerkers, adviseurs en anderen die zich bezig houden met organisatie- en procesveranderingen.

Ga naar HORA

 

GEMMA Online

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren onder architectuur zorgt ervoor dat de oplossingen onderling goed samenwerken. GEMMA Online bevat architectuurmodellen, views, principes en elementen. Daarnaast bevat het ook de informatiemodellen en de berichtenstandaarden, met de bijbehorende toelichtende teksten.

Daarnaast functioneert GEMMA Online als back-end van de Softwarecatalogus. GEMMA Online bevat de GEMMA architectuurmodellen, die met behulp van ArchiMedes zijn geïmporteerd. Via de door XL&Knowledge ontwikkelde GEMMA API, worden gegevens (referentiecomponenten, applicatiefuncties, standaarden etc) in de Softwarecatalogus geïmporteerd en views gecreëerd. Verder wordt ook de export die de Softwarecatalogus levert, gegenereerd door het GEMMA Online platform.

GEMMA Online faciliteert ten slotte de overleg- en werkgroepen die er zijn om de diverse standaarden rondom StUF, maar ook GEMMA in het algemeen.

Ga naar GEMMA Online

 

Platform Linked Data Nederland

Hoe breng je aan elkaar gerelateerde openbare gegevens ook echt met elkaar in verbinding? Die vraag brengt een grote groep mensen vanuit het bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid bijeen in de pilot Linked open data. Nadat in 2012/2013 de mogelijkheden voor het prepareren van data, het daadwerkelijke linken van data en het toepassen van linked data zijn onderzocht, is in november 2013 een vervolg van start gegaan: het Platform implementatie Linked Open Data (PiLOD). Focus van het PiLOD ligt op het toepassen en werken met Linked Open Data.

De nieuwe PiLOD Wiki maakt gebruik van de volgende tooling: MediaWiki, Semantic MediaWiki, een aantal standaard extensies (zoals een LinkedIn koppeling met een QR-code bij de persoonsprofielen in de Wiki), en een aantal ArchiXL extensies. Door deze combinatie van technologieën is het mogelijk om kennismodellen in de Wiki te definiëren, te werken met bestaande vocabulaires, zoals Dublin Core Terms en FOAF en kunnen mooie mashups gemaakt worden die gebruik maken van de in de Wiki aanwezige Linked Data. Ook kan de beschikbare SPARQL endpoint direct bevraagd worden door middel van SPARQL queries.

Ga naar Platform Linked Data Nederland

 

NORA Online

NORA is in 2009 door het kabinet vastgesteld als norm voor de Nederlandse overheid. NORA biedt principes, definities en modellen voor het ontwerp en de inrichting van de informatievoorziening van de overheid en de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het is een instrument dat door architecten, projectleiders en managers kan worden benut bij het verbeteren van de dienstverlening en het vermogen tot samenwerking van hun organisatie.

NORA wordt bij uitstek gebruikt bij het starten van een project, voor het opstellen van een PSA. Maar ook nog tijdens een project kan een NORA review worden uitgevoerd om te toetsen of het ontwerp van een voorziening afdoende aansluit bij de bestaande informatiehuishouding en digitale infrastructuur van de overheid.

Deze wiki ondersteunt het gebruik, beheer en doorontwikkeling van NORA.

Ga naar NORA Online

Contact

ArchiXL B.V.
Nijverheidsweg Noord 60A-27
3812 PM Amersfoort

Telefoon: 033 258 5545

E-mail: info@archixl.nl

   

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen binnen ArchiXL?

Aanmelden voor de nieuwsbrief